"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
วท.บ.กศ.ม. W.B.

  ประวัติส่วนตัว  
   
  ประวัติการรับราชการ  
  เกียรติภูมิครู  
  คอมพิวเตอร์กราฟิก(Computer Graphic)  
   
  การตัดต่อวิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย(Multimedia)  
  การพัฒนาเว็บไชต์(Web Design)  
  แอนิเมชั่น(Animation)  
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  
  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network)  
  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์(Computer Language)  
  ระบบจัดการเนื้อหา(CMS)  
  ระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย(LMS)  


 

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันที่ 15 เมษายน 2557 ณ บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นำเงินบริจาคจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทอดผ้าป่าถวายวัดมังคลาราม บ้านวังไฮ ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 14 เมษายน 2557

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย (Moodle) ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ไอซีทีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เดินทางไปส่งครูอัจฉราลักษณ์ กาสุริย์ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่ 6 เมษายน 2557 ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ร่วมงานเพลิงศพ คุณแม่อุบลวรรณ ชุ่มจันทร์ มารดาของท่าน ศน.ปทุมมา คำละมุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ บ้านดงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมผู้ปกครอง ร่วมหารือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้น ม.4/10 ในฐานะครูประจำชั้น ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้อง 433 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เขตเลือกตั้งที่ 7 เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 มีนาคม 2557 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อบทเรียน สำหรับแท็บเล็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.0 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

เป็นคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557

ร่วมแสดงความยินดี งานพิธีมงคลสมรสของครูสุวิมล กล้าเกิด ณ บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 13 มีนาคม 2557

ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาไทย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกลับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ อาคารนวรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูประจำชั้น ม.4/10 ได้พบปะนักเรียน เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน จำนวน 38 คน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557

ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร เพิ่มพูน และคุณครูวัลย์นิภา เพิ่มพูน ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ วัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติ) ห้องสอบที่ 3 ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์(Computer Program) 28 กุมภาพันธ์ 2557

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นตัวแทนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับห้องสอบ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องสอบ 633 642

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นตัวแทนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมกิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และแสดงความยินดีกับนักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การแจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 596 เครื่อง ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 14 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย รอบชิงชนะเลิศ Star Voice #5 ในงานมหกรรมวิชาการและโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 4 ในงานมหกรรมวิชาการและโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง การบ้านออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการและโครงงานนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ศึกษาดูงานที่สนามกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรให้การอบรมค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เพลาเพลินรีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งที่ 7 อำเภอพล ของเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย Star Voice ครั้งที่ 5 รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียนโฮมเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แท็บเล็ต และสื่อบทเรียนสำหรับแท็บเล็ต ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคลังนานาธรรม จังหวัดขอนแก่น

เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ คณะสีน้ำเงิน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะการเขียนเว็บเพจ ด้วย Web editor ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม

คณะกรรมการจัดรูปขบวน งานวันลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนโนนหันวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ร่วมงานบุญกฐินอำเภอพล ปี 2556 ทอดถวายวัดบ้านหนองแวงนอก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนกัลยานวัตร จังหวัดขอนแก่น

ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพฯ

รับการอบรมพัฒนาตนเอง โครงการส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) สพป.ขอนแก่น เขต 3 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รับการประเมินผลงานทางวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อยกฐานะกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ค่ายเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สอนซ่อมเสริมวิชาเพิ่มเติม(เลือก) ง21243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2556

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี และนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที 24 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อบทเรียนสำหรับแท็บเล็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ นางสาวมณีวรรณ โพธิ์อนุกูล และนายเสกสิทธิ์ พานิชชา การพัฒนาเว็บไซต์ ตัวแทนคือ นางสาวศิรินันท์ ปัตตะเน และเด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และศึกษาดูงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สำหรับแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ม จังหวัดนครนายก

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ท้องถิ่นชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมจัดนิทรรศการบูทองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี อบจ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำเสนอผลงานด้านไอที ในงานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The fifth international conference on Asia-Pacific Library and Information education Practice ; A-LIEP 2013) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 4 โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ (W.B.) ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2556 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำเสนอผลงานครู สื่อบทเรียนสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System) เรื่อง ภาษาจาวาสคริปต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บูทองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ สวนพญาแถน จังหวัดยโสธร

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันและนำเสนอผลงานครู สื่อบทเรียนสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System) เรื่อง ภาษาจาวาสคริปต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ สวนพญาแถน จังหวัดยโสธร

รับพานไหว้ครู จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดยโสธร ผลการแข่งขัน ระดับ ม.ต้น ได้อันดับที่ 6 ระดับ ม.ปลาย ได้อันดับที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดยโสธร

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate 6.0 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2556

เดินทางไปส่งคุณครูพัทธนันท์ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 31 มีนาคม 2556

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2556

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2556

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งมัธยม รายการลูกทุ่งไทยไชโย ณ ศูนย์การค้าไพรเวซี่ นวนคร ศิลปินรับเชิญ หนู มิเตอร์ เจเน็ต เขียว มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โดยมี ครูแดน บุรีรัมย์ เป็นประธานกรรมการ สุดยอดวงดนตรีลูกทุ่งมัธยม 5 โรงเรียน ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รร.เมธีวุฒิกร จ.ลำพูน รร.มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ รร.จักราช จ.นครราชสีมา และ รร.เมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ รายการลูกทุ่งมัธยม ช่องไทยไชโย ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าไพรเวซี่ นวนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโฮมเพจ ในงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ อบจ.ขอนแก่น ปี 2556 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ 8 มีนาคม 2556 ผลการแข่งขัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดยโสธร ทั้ง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์กรที่ดี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ อบจ.ขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Star Voice ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมวิชาการและโครงงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับครู-อาจารย์ NSC ครั้งที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพานิชย์สำนักงานใหญ่(รัชโยธิน) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดย NECTEC

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กระดานอัจฉริยะ(i-Board) แก่คณะครูศึกษาดูงาน จากสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 604 นักเรียนในที่ปรึกษา ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555

ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2556

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรติวโอเน็ต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 21 มกราคม 2556

ร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

27-28 ธันวาคม 2555 ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเป็นครูที่ปรึกษา สังกัดคณะสีน้ำเงิน ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศสแตนเชียร์ รางวัลชนะเลิศถ้วยกีฬารวม รางวัลชนะเลิศถ้วยกีฑารวม

8-9 ธันวาคม 2555 นำนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สพม.26 เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3-4 ธันวาคม 2555 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 (ระดับภาค) การสร้าง Webpage ด้วย Text Editor ระดับ ม.ปลาย ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 ร่วมปฏิบัตธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

28 พฤศจิกายน 2555 ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ เทศบาลเมืองเมืองพล และเป็นคณะกรรมการจัดทำกระทง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซึ่งในปี 2555 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนฯ และรางวัลชนะเลิศ กระทงลอย

 

12-13 พฤศจิกายน 2555 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.25 (จังหวัดขอนแก่น) ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน สพม.25 เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1. อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 3. การเขียนเว็บเพจ ด้วย Text Editor 4. เกมส์สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์บังคับมือ รุ่นที่ 4  ระห่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2555  ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 36  คน ครูและบุคลากร จำนวน  10  คน

3 พฤศจิกายน 2555 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.25 (จังหวัดขอนแก่น) ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (LEGO) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วม || ตารางการอบรม || สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

ศึกษา ดูงาน การจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ชิงช้าสวรรค์คอนเทส ฤดูหนาว ปีที่ 7 ณ สตูดิโอเวิร์คพ้อยท์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2555

ครู วรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเกมส์ 3 มิติ ด้วย Kudo Game Lab ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้ารับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมระบบเตรียมสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

oงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ไอซีทีจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 8 กันยายน 2555

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ พร้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.ปลาย เข้ารับเกียรติบัตร จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 4 กันยายน 2555

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ค่ายวิศวกรรมอากาศยาน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

 

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปี 2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ตัวแทนคือ นายมงคล ชนะดี (603) และนายกฤษฎา อินศิริ (610)

ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชินี วันที่ 10 สิงหาคม 2555

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ณ อิมแพจ เมืองทองธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำเสนอผลงานครู หน้าบูทองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ณ อิมแพจ เมืองทองธานี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมผลงานจำนวนมาก

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ณ อิมแพจ เมืองทองธาน

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ณ อิมแพจ เมืองทองธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/54 ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมนักเรียน 8 คน ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์หุ่นยนต์ไทยบริจสโตน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

เป็นวิทยากรอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 

เข้ารับใบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีลูกเสือเนตรนารี จำนวน 1,783 คน

เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในงานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้อันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับ ที่ 10 จากทีมเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 95 ทีม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS ด้วย PHP-NUKE สำหรับคณะครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 140 คน ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555

ดร.นคร วิชัยผิน ผู้ประสานโครงการ สสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เยี่ยมโครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และนิเทศก์โครงการฯในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และจัดอบรมนักเรียน รุ่นที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เสมือนโรโบโค้ด ด้วยภาษาจาวา ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการกำกับห้องสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 32 โรงเรียน ผลการแข่งขัน ดังนี้ ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ลำดับที่ 3 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาท้องถิ่น (SIS) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ (W.B.) ทำหน้าที่วิทยากรในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ร่วมพิธีวันครู อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล 16 มกราคม 2555 และในปี 2555 ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 รับเข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา

นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การแสดงชุด ระบำสุโขทัย ในวันที่ 11 มกราคม 2555 โดยมีท่าน สส ดวงแข อรรณนพพร เป็นประธานในพิธีเปิด

กีฬาภายใน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554

ค่ายเครื่องบินเล็ก โครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์รุ่นที่ 1 สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้เล่นหมายเลข 6 ทีมวอลเล่ย์บอลชาย ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ ทุ่งบูรพา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2554

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพร ณ เทศบาลเมืองเมืองพล 5 ธันวาคม 2554

นายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย งานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ด้วย CMS การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ การตัดต่อภาพยนตร์ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น 2 มิติ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลพิณทอง ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ครั้งที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2554


ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผู้รับผิดชอบโครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) จำนวน 199,700 บาท และมีกำหนดลงนามในสัญญารับทุน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยมีท่านผู้อำนวยการเพทาย จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นผู้รับทุน ณ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) กทม.

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 5ระดับม. ต้น ประกอบด้วย เด็กชายจารุพจน์ คำไพเราะ ม. 205 เด็กหญิงณัฐวร กฤตเวทิน ม.303
ได้คะแนน 52 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นอันดับที่ 71 จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 120 ทีม

ระดับม. ปลายส่งเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม
ทีมที่ 1 นายจักรวาลย์ พลฤทธิ์ ม.608 นายมงคล ชนะดี ม.503
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งได้คะแนน 84 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนอยู่ในอันดับที่ 8
ทีมที่ 2 นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม่ และนายอภิวุฒิ นฤนาทวัฒนา ม.411
ได้คะแนน 75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นอันดับที่ 15 จากทีม
ที่เข้าแข่งขันทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าแข่งขันจำนวน 162 ทีม

3 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ไอซีทีจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2554

นายมนัสศวิน กองทอง นักเรียนชั้น ม.5/3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และนายมงคล ชนะดี นักเรียชั้น ม.5/3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดการออกแบบภาพกราฟิก งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

อาจารย์ไมตรี ศรีษะภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสค. เยี่ยมโครงการฯ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นายภาณุวัฒน์ ขันคำ นายธานธิป ดวงไข และนายเพรียวพันธ์ ดวงงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นครลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อปฏิบัติราชการตำแหน่งครู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ทดสอบระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย(e-Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติ ด้วย Autodesk Maya ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมหลังเก่า ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๔๐ น.

ทำหน้าที่เป็นครูที่ประจำชั้น นักเรียนชั้น ม.๕/๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้ารับโล่ห์เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศครูดีเด่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถินที่ 10 จากท่านขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลครูดีเด่น อันดับ ๑ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author 5.6.1 พร้อมนักเรียนจำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายลำพอง ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และนายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้น ม.๓/๑ เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2011 กับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 มีนาคม 2554

มอบเกียรติบัตร แชมป์ Microsoft IT Youth Challenge 2011 ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และนายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้น ม.3/1 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และเข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ Microsoft IT Youth Challenge 2011 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ผลงานการนำเสนอเค้าโครงงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในโครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 ตัวแทนนักเรียน คือ ๑.นายนิติ กลิ่นแก้ว ๒. นายเพรียวพันธ์ ดวงงาม ๓. เด็กชายวัชรพล แสนณรงค์ ๔. เด็กชายพลากร อินเทีม ๕.นายธนาธิป ดวงไข ๖. นายธีรภัทร สมสวย ๗.เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มใสศรี

>>รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด ประเภท "ebook"
>>รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด ประเภท "Flash Animations"

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนนักเรียน คือ ๑.นายมนัสศวิน กองทอง ๒. เด็กชายพลากร อินเทียม ๓. เด็กชายวัชรพล แสนณรงค์

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูเสนาะ คำเสียง และครูอารรัตน์ ธานี ได้ร่วมอบรมการจัดการเรียนบนเครือข่าย(e-Learning) ด้วยระบบ LMS Moodle ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ณ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เด็กชายวัชรพล แสนณรงค์ เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มใสศรี เด็กชายณัฐพล มนตรีผไทกุล และนายศุภชัย ใจใหญ่ เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสร้างภาพยนตร์สั้น ด้วย edius และ Final Daft ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย อาจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในทีมงานกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง "ฮักนะสารคาม" และยังเป็นนักแสดงประกอบในฮักนะสารคาม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมการสร้างงานนำเสนอ ด้วย Flash โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 24 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นายธนาธิป ดวงไข และนายธีรภัทร สมสวย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย The TAB ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ครูอภิลักษณ์ สลักคำ และครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ พร้อมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมงานมหาสงกรานต์แก่งสะพือ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานพระปรมาภิไธยแก่งสะพือ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร บันไดสู่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๕ และ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร <<รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ ต่อสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เขตพื้นที่อิสานตอนล่าง ๕๖ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทางทะเล จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้ผ่านการประเมินครูดีเด่น ได้รับรางวัลครูดีเด่น อันดับ ๑ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด<<ประกาศผล>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ครบรอบ ๑๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น และนายอนุชิต จันทร์สงเคราะห์ ร่วมการแสดงพื้นบ้านบนเวทีกลาง ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี <<ภาพกิจกรรม>>

นายลำพอง ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และเด็กชายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge2011 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ <<ประกาศผล>>

ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ลูก ๆ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ <<ภาพกิจกรรม>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Visual Basic .NET ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรหลักบรรยายโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2554

เว็บไซต์โครงการ || ภาพกิจกรรมการอบรม || รายชื่อผู้เข้าอบรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และทัศนศึกษาที่ ปางช้าง (ศูนย์คชศึกษา) จ.สุรินทร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และทัศนศึกษาที่ ปางช้าง (ศูนย์คชศึกษา) จ.สุรินทร์  

  
          อาจารย์ไมตรี ศีรษะภูมิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสค. ได้เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมี นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และนายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับ [เว็บไซต์โครงการ]

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา ็HTML เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

  
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโน้ตดนตรี ด้วยโปรแกรม Sibelius สำหรับครูผู้สอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีครูเข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน

รายชื่อนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาคะตะวันออกเฉียงเหนือ 24-26 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
การเขียนเว็บเพจ ด้วย text editor การเขียนเว็บเพจ ด้วย CMS
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ค่าย ๑ ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผู้อำนวยการวิโรจน์ บรรดาศักดิ์ และครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการลงนามข้อตกลงการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร" ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๑๖,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔ <<เว็บไชต์โครงการ>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑, ๒๘ สิงหาคม - ๖, ๑๒, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๘, ๖๓๑, ๖๓๘, ๒๐๑ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมโหวตให้คะแนน ผลงานที่เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย คลิกที่นี่


รายชื่อนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๓ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ พิบูลกุดชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ผลการแข่งขัน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ทุกรายการแข่งขัน

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 4 ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ณ ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศผลการสอบคัดเลือก || บัญชีรายชื่อสาขาคอมพิวเตอร์ 

 

ประกาศผลสอบ Pre-ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผลการสอบรวมทุกระดับชั้น || ๑๐ อันดับคะแนนสูงสุด || ม.๓/๑ || ม. ๓/๒ || ม.๓/๓ || ม.๓/๔ || ม.๓/๕ || ม.๓/๖ || ม.๓/๗ || ม.๓/๘ || ม.๓/๙ || ม.๓/๑๐ || ม.๓/๑๑ || ม.๓/๑๒ || ม.๓/๑๓ || ม.๓/๑๔ || ม.๓/๑๕

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำบทเรียนของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในงานเพลง "ทุ่งนางคอย" และงานเพลงของขุนพลเพลงลูกทุ่ง รังษี เสรีชัย ในงานเพลง "รอวันเธอว่าง" เข้าประกวดจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเว้บไชต์ ด้วย PHPNUKE ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขัน CMS

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System;CMS) โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

 

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งการเขียนโปรแกรมภาษาซี งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวแทน อบจ.อุบลราชธานี แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553 ผลการแข่งขัน มีดังนี้ คือ เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) การสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง (อันดับ 7) การสร้างงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน (อันดับ 5) การเขียนโฮมเพจ ด้วย Dreamweaver ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน (อันดับ 8) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง การเขียนโฮมเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับ ม.ต้น

อบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเซนเซอร์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2553 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

รางวัลสืบสานวัฒนธรรมลูกทุ่งอีสานยอดเยี่ยม

รางวัลวงดนตรีลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมอีสานยอดเยี่ยม

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลสืบสานวัฒธรรมลูกทุ่งอีสานยอดเยี่ยม ในการประกวดวงดนตรีขับร้องสองวัฒนธรรม UBU Music Award 2010 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยรางวัล Popular Vote

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผ่านรอบคัดเลือก และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดการเนื้อหา (CMS) ด้วย drupal และการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ด้วย Desktop Author ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน cms 4 ทีมสุดท้าย ทั้ง 2 ทีม และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน e-Book อีก 1 ทีม และจะทำการแข่งขันตอบปัญหาไอที  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาซอฟท์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ใบงาน 1 || ใบงาน 2 || ใบงาน 3 || ใบความรู้เรื่องซอฟท์แวร์ประยุกต์

Introduction To Computer I -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Scratch -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Photopeach -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม MS Powerpoint -::- Introduction To Computer II

อบรม OpenSource ในโรงเรียน

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูเสนาะ คำเสียง ครูอารีรัตน์ ธานี และครูพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โอเพ่นซอร์สในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ครูวรวัฒน์ ผ่านการอบรมครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเขิงปฏิบัติการหลักสูตรครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมือง ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

อบรมการพัฒนาเว็บไชต์ ด้วย PHPNUKE

เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS) Phpnuke 8.1 thai ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านการซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๓ คน ครู จำนวน ๗ คน

วิทยากรอบรม GSP ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม GSP นักเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๕๓

อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านไอซีที โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลืม สพท.อบ.๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพท.อบ.๓ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 

ครูประจำชั้น ม.๓/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ ม.ปลาย และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ค่ายพักแรม ปี ๒๕๕๒ ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งหมด  716 คน และครูผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาด และผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 26 คน เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  ระหว่างวันที่ 25-27  กุมภาพันธ์  2553 ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 1 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 2 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 3 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 4 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 5
ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 6 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 7 || ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี

รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนศูนย์อุบลราชธานี แข่งระดับประเทศ

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวด ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ บนโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓<<ผลงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา>> และ<<มัธยมศึกษาตอนต้น>>

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม ๑ และหอประชุม ๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุฑิตาจิตต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และปลูกปั้นให้ศิษย์เป็นคนเก่ง คนดี สู่สังคม

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ณ เทสโก้โลตัสอุบลราชธานี จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ส่งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดสวนสนาม ระดับอำเภอ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนอำเภอ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๔ คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ คน คือ คุณครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ W.B. และคุณครูประดิษฐ์ สระทอง B.T.C

ผลงานนักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นายภานุวัฒน์ ขันคำ และเด็กชายธีระภัทร สมสวย ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โรโบโค้ด รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ได้อันดับที่ ๑๑

 

โครงการอบรมพัฒนานักเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน โรโบโค้ด ด้วยภาษา JAVA

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented Programming; OOP) ด้วยภาษา JAVA เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดสอนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุมากขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังให้ความสนใจเนื่องจากได้รับความสนุกสนานในการเขียน โปรแกรม จนทำให้นักเรียนได้รู้หลักการเขียนโปรแกรม โดยไม่รู้ตัว

 

ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทเรียนทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ให้ครูสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง <<ตัวอย่าง>>

การออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงชั้นที่ ๓-๔ สามารถมองในมุม ๒ มิต และ ๓ มิติได้ และที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมานั้น สามารถส่งออก ในรูปแบบพิมพ์เขียวได้ นั่นหมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบนั้น สามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง จึงเหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย

การจัดการระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์(Server) ด้วยระบบปฏิบัติการ LinuxSiS

หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ประเภท Open Source และมีความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายสูง นอกจากนั้น ยังมีระบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย (Learnning Management System; LMS) นั่นคือ Moodle ซึ่งถือว่าเป็นระบบ E-Learning ที่ได้รับความนิยมสูง ในสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น LinuxSiS ยังมีระบบ ปิดกั้นเว็บไชต์ ที่ไม่พึงประสงค์

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วย The Geometer's Skethpad

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด ด้วยโปรแกรม GSP เป็นอีกหนึ่ง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการกับการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการคิด ในทางคณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์การเรียนการสอน ได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและ ตอนปลาย

การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ด้วย Moodle

หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ด้วย LMS ; Moodle เหมาะสมสำหรับครูอาจารย์ ที่ต้องการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ รองรับไฟล์ข้อมูลทุกสกุลไฟล์ สามารถบริหารจัดการบทเรียนได้ทั้งบนเครือข่ายจริง(internet) และบน intranet สร้างแบบทดสอบได้ทั้งแบบปรนัย อตนัย จับคู่ และถูกผิด สามารถเก็บคะแนนการสอบแต่ละครั้ง และนำเอาคะแนนมาประมวลผลได้ สามารถนำเอาบทเรียนสำเร็จรูปอื่น มาประกอบบทเรียนได้

การสร้างสื่อวิดีทัศน์ และการติดต่อวิดีโอ

หลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ และผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมเรียนรู้การตัดต่อเสียง ประกอบสื่อมัลติมีเดีย การทำมัลติวิสชั่นนำเสนอหน่วยงาน มัลติวิสชั่นนำเสนอบุคคล พิธีการต่าง ๆ ด้วยภาพนิ่งประกอบเสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ อย่างมืออาชีพ

การสร้างสื่อการเรียนการสอน และสื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย ประกอบการสอน ทุกรายวิชา อีกทั้งยังเผยแพร่ในรูปของสื่อวีซีดีได้ด้วย และหากครูประจำวิชามีเว็บไชต์ส่วนตัว หรือต้องการเผยแพร่บนเว็บไชต์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน สำหรับเนื้อหาวิชาที่จะสร้าง สื่อการสอนนั้น สามารถสร้างได้ทุกรายวิชา หลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์ หากต้องการจัดการอบรม ก็ใช้เวลาในการอบรมไม่เกิน ๓ วัน ต่อห้องอบรม ต่อผู้เข้าอบรม ไม่เกิน ๔๐ คน


งานนักเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

 

ปีการศึกษา 2554

>>คลิกดูคะแนน

 

ข่าวการศึกษา
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 17 กรกฎาคม 2550